Nieuwe leerlingen

 

De afgelopen jaren heeft onze school een onstuimige groei doorgemaakt. Veel ouders hebben op grond van ons brede onderwijsconcept gekozen voor De Wegwijzer. Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee, maar we hebben nu de grenzen van de groei bereikt. We willen namelijk de beloofde kwaliteit van onderwijs blijven garanderen.
En daar komt nog bij dat onze nieuwbouw nu toch echt in aantocht is en we wel in het gebouw moeten passen!

Voor een aantal groepen is er om genoemde reden een stop ingevoerd! Het is wel mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Neem dus vooral even contact op!

De aanmeldingen voor het schooljaar 2023 - 2024 stromen volop binnen. Er is op dit moment nog een aantal plaatsjes beschikbaar.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Aart Molendijk.
U kunt hem bereiken op 0343 572 672 (school) of 06 13 165 514
of per mail amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
 

OP DE WEGWIJZER MAG JE ZIJN WIE JE BENT EN GROEIEN IN JE TALENT!

Individuele leerstoflijnen

De overheid eist van de basisscholen, dat het onderwijs ieder kind minstens die kennis, vorming en vaardigheden moet bijbrengen, welke nodig zijn om de voor hem / haar juiste school voor voortgezet onderwijs te kunnen volgen.
Door gedeeltelijk individuele leerstoflijnen in te zetten, ligt het ambitieniveau van De Wegwijzer echter aanzienlijk hoger.
Naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs onze leerlingen ook gaan, ze komen daar met een stevig gevulde rugzak binnen!
Uitgangspunt van ons onderwijs is het individuele kind, onderwijs op maat dus! Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met zijn of haar belangstelling, verstandelijke vermogens, werktempo enz.. Dit doen we d.m.v. gedeeltelijk individuele leergangen bij vakgebieden waar dit mogelijk is. Hierdoor kan elk kind werken op z'n eigen niveau en in z'n 'eigen' tempo, terwijl het, bij bepaalde vakken, ook de volgorde van de te verwerken leerstof zelf mag kiezen. Ook de hoeveelheid leerstof is niet voor elk kind gelijk. Door regelmatig te toetsen, bewaken wij het individuele leerproces. Dat doen we vooral in de groepen 6 t/m 8 bij de vakken begrijpend lezen, hoofdrekenen, spelling, ontleden en topografie. De individuele leerlijnen op deze vakgebieden bestaan voor de helft uit schriftelijk werk. Voor de andere helft wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde computerprogramma's. Deze programma's worden ingezet voor instructie, oefening en toetsing van de leerstof. 

De Wegwijzer heeft een Plusklas

Onze begaafde leerlingen bieden wij de mogelijkheid één dagdeel per week bezig te zijn met extra werk. Binnen het normale programma krijgen deze leerlingen al verdiepings – en verrijkingsstof aangeboden. Binnen de Plusklas willen we ze uitdagen om met enthousiasme aan het werk te gaan met (zelfgekozen) onderwerpen en die stof op hun eigen manier te verwerken. Zo kunnen ze op een andere manier extra kennis opdoen. Creatief en probleemoplossend denken worden gestimuleerd en door coöperatief te werken worden zowel de sociale omgang als het plezier bevorderd. Er zijn dit schooljaar 4 groepen geformeerd voor leerlingen van groep 3/4, 5/6 en 7 en 8. De leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd op grond van observaties, testresultaten en signaleringslijsten. 

De Wegwijzer, een Vreedzame school

Als we vinden dat de kinderen op onze school moeten kunnen 'groot groeien' in een veilige omgeving, dan hoort pestgedrag daar niet bij! Alleen een pestprotocol op de plank in een kast geeft nog geen veilige omgeving. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in cultuur, naar een gemeenschap waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich betrokken en verantwoordelijk voelen en waarbij men op een positieve manier met elkaar omgaat.

Binnen De Vreedzame School neemt conflicthantering een belangrijke plaats in. Door wekelijkse lessen leren leerlingen van groep 1 t/m 8 conflicten te herkennen en deze zelf op te lossen. Ook leren ze het effect van opstekers en afbrekers (complimenten en negatieve opmerkingen) en wordt er geoefend in het geven van opstekers aan elkaar, want wie ontvangt er nu niet graag een compliment?

Mochten leerlingen samen niet uit hun conflict komen dan kunnen ze terecht bij de leerling mediatoren.
Een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 is hiervoor speciaal opgeleid. In een rustige ruimte in het gebouw medieert de leerling mediator volgens een stappenplan. Hierbij krijgen de leerlingen zicht op hun rol bij het conflict, naar de onderliggende gevoelens en wordt vervolgens gezocht naar een win-win oplossing.

De Wegwijzer: een bruisende cultuurschool

Op De Wegwijzer zeggen we dat je mag groeien in je talent. Als je dat pretendeert, ben je ook verplicht om op zoek te gaan naar die talenten bij de leerlingen!. Deze talenten liggen natuurlijk lang niet alleen op het gebied van rekenen en taal. Daarom is er op De Wegwijzer ook ruim aandacht voor de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen.

De Wegwijzer is een bruisende cultuurschool, daarom staat cultuureducatie op onze school hoog in het vaandel. De cultuureducatieve vakken: muziek, dans, beeldend, drama, literatuur en cultureel erfgoed hebben een duidelijke plaats binnen ons onderwijs. We trachten de vaardigheden van de kinderen te vergroten en bieden ze een podium om hun kwaliteiten op deze vakgebieden tentoon te spreiden. Deze vakgebieden komen wekelijks aanbod en maken  vast onderdeel uit van het curriculum in alle groepen.

Als enige school in Wijk bij Duurstede hebben we voor al deze vakken vakdocenten in dienst!

Deze cultuurvakken worden dus op hoog niveau gedoceerd.

Ouderparticipatie

Wegwijzer zijn we met elkaar: leerlingen, leerkrachten en u als ouder.

Op De Wegwijzer hebben we ouderparticipatie hoog in het vaandel staan.
Er zijn tal van activiteiten waarbij ouders betrokken zijn bij school. Of het nu gaat om hulp bij Estafettelezen, techniek, spelletjesmiddag bij de kleuters of individuele leerlijnen uw hulp is van harte welkom.
Dit alles op vrijwillige basis natuurlijk.
Het is fijn te merken dat ondanks het feit dat onze ouders goed gevulde agenda’s hebben er altijd wel een plekje gevonden wordt, om te assisteren op school, waardoor alle activiteiten altijd doorgang kunnen vinden!
 

EXCELLENT!

In februari 2013 hebben we voor het eerst het predicaat 'Excellent' ontvangen.

In het juryrapport was onder andere te lezen:

"Basisschool De Wegwijzer heeft  zeer goede resultaten behaald op de kernvakken taal en rekenen. Vanuit een heldere en doordachte visie op onderwijs, waarbij de school oog heeft voor de brede ( talent) ontwikkeling van de leerlingen, wordt gericht gewerkt aan het realiseren van leerwinst op individueel niveau.

De school heeft de leerling-kenmerken goed in beeld en is zeer ambitieus voor haar leerlingen. Schoolnormen overstijgen de landelijke normen en deze worden door de leerlingen gehaald. Daarbij wordt niet vergeten om op een afgewogen en gestructureerde wijze aandacht te besteden aan talentontwikkeling en cultuur. De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een constante focus op het ontwikkelen van talenten van de leerlingen. Hierdoor krijgen de leerlingen van De Wegwijzer meer zelfvertrouwen en gaan beter presteren. De Wegwijzer laat zien dat deze keuzes ervoor zorgen, dat de kinderen op de school in de breedste zin uitstekend presteren!"
Het complete rapport is te vinden op: www.excellentescholen.nl

13 januari 2014 hebben we wederom het predicaat 'Excellent' ontvangen. Het juryrapport meldde: “De school is op hoog niveau gebleven en er is sprake van ontwikkeling op relevante terreinen!“

Een protestants-christelijke school

De Wegwijzer staat voor een optimale ontplooiing in een warme en veilige omgeving, vanuit een christelijke levensbeschouwing. Onze school staat vanzelfsprekend ook open voor leerlingen (en hun ouders) met een andere levensovertuiging.

Het is mooi te ervaren, dat zowel ouders die bewust voor onze school kiezen omdat het een PC school is, als ook die ouders die voor onze school kiezen vanwege de "naamsbekendheid" van de Wegwijzer zich prima kunnen vinden in de manier waarop we invulling geven aan onze identiteit!!!

Onze kleutergroepen

Op De Wegwijzer werken we met zes heterogene kleutergroepen. In onze kleutergroepen zitten dus kinderen van verschillende leeftijd. Zo'n gemengde groep is goed voor de sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel:

  • de oudere kinderen helpen de jongere kinderen

  • de jongere kinderen leren van de oudere kinderen

Een gemengde groep is natuurlijker, lijkt meer op de situatie in een gezin. In een gemengde groep is een kind niet altijd de jongste. Het ervaart ook hoe het is om oudste te zijn. In een heterogene groep moet de leerkracht vanzelfsprekend differentiëren, om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Engels in alle groepen

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. De kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Het onderwijs heeft de belangrijke taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. De leerlingen van nu worden wereldburgers! Op De Wegwijzer spelen we in op deze ontwikkeling door het vak Engels vanaf de kleuters aan te bieden, vroeg vreemde talen onderwijs (vvto). Bovendien is het een feit dat het leren van een vreemde taal gemakkelijker gaat  in de taalgevoelige periode tussen nul en zeven jaar.

We geven Engels in de groepen 1 t/m 8. We gebruiken op dit moment twee methodes: Take it easy en Groove.me.

 

Werken op de Chromebook

Snappet is een adaptief onderwijsplatform voor het Nederlandse basisonderwijs, dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelenontwikkeld door stichting Snappet. Al meer dan 3000 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor de app van Snappet. Volgens Snappet leidt het werken met hun methode tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas.
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie, al dan niet met het digibord. Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun Chromebook (in plaats van boeken en schriften). We werken in de groepen 5 tot en met 8 met Chromebooks. De leerlingen en de leerkrachten zijn razend enthousiast! Naast het normale programma kunnen de kinderen werken aan hun eigen specifieke doelen. Ze krijgen onderwijs op maat!

 

 

 

 

Webdesi