MR

Wie wij zijn en wat we doen:

De MR van De Wegwijzer denkt constructief kritisch mee met de ontwikkeling van beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Daarnaast denkt zij mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Tot slot is de MR vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onderwijsvereniging de Oorsprong.  
Ouders: Jasper Severs (voorzitter), Anneloes de Kok (afgevaardigde GMR), Femke Vos (lid) en Bernice Kobes (secretaris)
Leerkrachten: Andreas Meininger (afgevaardigde GMR), Willemijn Meijer, Judith Geers en Betty Stooker.

Kernopdracht

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben voor het controleren van beleid, verlenen van instemming of het geven van (ongevraagd) advies ten aanzien van schoolse zaken.
 

Missie 

Wij streven er naar een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een constructief kritische wijze (ongevraagd) advies geeft over de onderwijskwaliteit, het leer- en werkklimaat en de ouderbetrokkenheid op school.
 

Visie

Wij gaan ervoor om op open, constructief kritische wijze ondersteunen bij het behouden en verder doorontwikkelingen van een school, die de belangen van leerlingen, personeel én ouders waarborgt.
 

Bevoegdheden

Adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan dan zonder instemming van de MR geen besluiten nemen.
Cookie instellingen